loader image

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveisde la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavantLSSICE), AINA CODINA GUARDIA manifesta que el dominihttp://www.ainacodina.com és propietat de AINA CODINA GUARDIA,amb CIF 47870614R, i amb domicili a Plaça Perpinyà 8, 2 , 08401Granollers (BARCELONA)AINA CODINA GUARDIA no pot assumir cap responsabilitatderivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informacióapareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establertsen la llei, AINA CODINA GUARDIA no assumeix cap responsabilitatderivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió deles dades o informacions que es contenen en les seves pàginesd’Internet.Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de AINACODINA GUARDIA estan elaborades per professionals de la mateixadegudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. Noobstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentadacorporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legalde cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert ambcaràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de AINACODINA GUARDIA poden contenir enllaços (links) a altres pàginesde terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitatspel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos,imatges, sons, animacions, programari i la resta de contingutsinclosos en aquest website són propietat exclusiva de AINA CODINAGUARDIA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió,distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicaciópública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés deAINA CODINA GUARDIA .De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal,sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui eldisposat en aquest avís legal.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat “Marqueting i Xarxes socials” responsabilitat de AINA CODINA GUARDIA , i seu social a Plaça Perpinyà 8, 2 , 08401 Granollers (BARCELONA)
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Plaça Perpinyà 8, 2 , 08401 Granollers (BARCELONA)

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

Aquesta web és propietat de AINA CODINA GUARDIA . Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.
Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per AINA CODINA GUARDIA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de AINA CODINA GUARDIA l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de AINA CODINA GUARDIA AINA CODINA GUARDIA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. AINA CODINA GUARDIA poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 
 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.